بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر آتشنشانی هوشمند گروه صنعتی پارس دما :

بوستر پمپ آتشنشانی چیست ؟

مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل و توسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند و در جهت تامین آب مورد نیاژسیستم های اطفاء حریق طراحی و تولید می گردد.

 بوستر پمپ های آتشنشانی پارس دما در دو نوع  الکترو پمپ های ساده و جوکی دار  ساخته می شوند.

کاربرد سیستم بوستر پمپ آتشنشانی ، شامل تامین آب سیستم های اطفا حریق مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری و تجاری مانند مراکز خرید و ادارات دولتی، مراکز تفریحی و ورزشی مانند استخرها و استادیوم های ورزشی و واحدهای صنعتی و تولیدی(کارخانجات )انبارهای محصول ، پارکینگ های طبقاتی بر اساس استانداردهای تعریف شده ، طراحی و تولید می گردد .